Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte, Genç Birikim Derneği olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, tarafımıza herhangi bir şekilde iletilen Genç Birikim Derneği üyelerine/gönüllerine/gönüllü adaylarına/bursiyerlerine/bağışçılarına/destekçilerine/tüm paydaşlarına ait kişisel bilgilerinin, kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği/devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini tarafınıza bildirme yükümlülüğümüz doğmuştur.

KİŞİSEL VERİLER

Kişisel veri sahibinin;

Yasal düzenlemelerin olanak tanıdığı kapsamda genel toplantı ve etkinlik görsellerini oluşturan fotoğraflar, gibi konuları içeren verileri kişisel verilerdir

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Genç Birikim Derneği ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Genç Birikim Derneği’nin internet siteleri üzerinden online olarak yapmış olduğunuz başvurular,

İnternet sitesi ziyaretleriniz, sizi tanımak için kullanılan çerezler, Genç Birikim Derneği üniversiteler, kamusal alanlar ve diğer ortamlarda açmış olduğu stantlarda kurulan iletişim,

Tarafınızca doldurulan gönüllü adayı bilgi formu, gönüllü taahhütnamesi, vb. form ve taahhütnameler.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanakların sağlanması ve kişisel veri sahibinin kullanımına sunulabilmesi için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi,

Yapılacak faaliyet ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi,

Faaliyet alanı kapsamının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden akademik araştırmalarda, istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgilerin değerlendirilmesi, analiz ve denetim yapılabilmesi,

Genç Birikim Derneği sponsorlarına/destekçilerine, etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden haberdar edilmesi,

Talep edeceği bilgi, etkinlik ve faaliyetlerle ilgili kişisel veri sahibine bilgilendirme yapılması,

Kişisel veri sahibinin yapabileceği şikâyet ve başvuruların değerlendirilebilmesi,

Kişisel veri sahibinin tercihlerine göre ilgilerini çekebilecek yeni etkinlik ve faaliyetlerin önerilebilmesi,

Kişisel veri sahibinin üstleneceği görevlerin düzenlenmesi ve görevlere ilişkin bilgilendirme yapılması,

Kişisel veri sahibinin beğendiği, tekrar erişmek isteyebileceği, hatırlatılmasından memnuniyet duyacağı içeriklerin ve olanakların kişisel veri sahibinin tercihine bağlı olarak hatırlatılabilmesi,

Sosyal medya, internet sitesi, yazılı ve basılı yayın vb. kanallarda gönüllü hikayelerinin paylaşılması,

Verilerin saklanmak üzere aktarılması,

Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma / yedeklenmesi,

Genç Birikim Derneğine ait veya desteklediği ya da duyurmak istediği etkinlikler için kişisel veri sahibine bildirimde bulunulabilmesi, elektronik ileti gönderilmesi,

Bağış talebinde bulunabilmesi,

Bilginin elde edilmesi esnasında kişisel veri sahibini bildirilecek sair amaçlarla,

Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere,

Ve KVKK’da belirtilen diğer şekillerde işlenebilecektir.

YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA, KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ / KURULUŞLA

Dernekler Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere dernek amaçlarımızı gerçekleştirmek adına karşılıklı koordinasyon içinde olduğumuz STK’lar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar, yurtiçi/yurtdışı kurum ve kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK MADDE 11 KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan Genç Birikim Derneği’nden talep edebilirsiniz.

Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca Genç Birikim Derneği’ne daha önce bildirilen ve Genç Birikim Derneği sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.

Veri Sorumlusu: Gençbirikim Derneği

Posta Adresi: Sunay Mahallesi Atatürk Bulvarı Zümrüt Tower Kat: 4 No :43 49100 Muş Merkez

E- posta adresi: info@gencbirikim.or

Gelişmelerden ilk senin haberin olsun!